EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

Chvíľa pre slovo

plagát plagát S príchodom marca prichádza aj nová pozvánka pre tých, čo sledujú akcie, organizované v rámci nášho projektu Gymnázium svojmu mestu. Tou najbližšou je akcia, nesúca názov Chvíľa pre slovo. Je venovaná tvorbe prozaikov a básnikov, ktorí vzišli z radov absolventov našej školy...

Deň otvorených dverí

plagát plagát Máte doma piataka alebo deviataka a rozmýšľate nad tým, kam by mal ísť študovať po skončení základnej školy? Neviete sa rozhodnúť, ktorú zo stredných škôl mu pomôcť vybrať? Možno rozmýšľate o našom gymnáziu. Ak sa chcete dozvedieť o ňom viac, stačí, keď prídete na návštevu, na ktorú vás spolu s ním srdečne pozývame.

Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

Termíny prijímacieho konania pre školský rok 2019/2020 (štvorročné aj osemročné štúdium)
Písomná skúška

 • 13. 5. 2019 (pondelok) - 1.kolo, 1. termín
 • 16. 5. 2019 (štvrtok) – 1. kolo, 2. termín

Informácie o podávaní prihlášok - podľa zákona 245/2008 Z.z., ZÁKON Z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 63

Prihlášky na vzdelávanie

(1) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku podľa § 66 ods. 7.

(2) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania; do 10. apríla na ostatné odbory vzdelávania. Na prihláške uvedie termín prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

a) do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,

b) do 20. apríla na ostatné odbory vzdelávania.

(3) Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne podľa odseku 2. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie.

(4) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.

(5) Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:

a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,

b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.

(6) Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.

12. 3. 2019

Diplomy DELF

Dňa 26. februára sa konalo na našej škole slávnostné odovzdávanie medzinárodných certifikátov z francúzskeho jazyka DELF A1 a A2. Podporu žiakom prišla vyjadriť aj pani riaditeľka, ktorá oceňuje snahu žiakov zdokonaľovať sa v druhom cudzom jazyku. Poďakovanie patrí speváckemu zboru Vavrinec a Zoe Cipovovej (tercia), ktorí nám umelecky obohatili spoločné popoludnie.

Mgr. Ľudmila Zaujecová

28. 2. 2019

ERASMUS +

V dňoch 4. - 15. 2. 2019 sme sa 12 študenti 3. ročníka zúčastnili projektu Erasmus+ Mitigation Youths na Počúvadlianskom jazere pri Banskej Štiavnici. Projekt bol zameraný na tému mediácie, komunikácie a riešenia konfliktov. Niesol sa v príjemnej atmosfére pod dozorom skvelých organizátorov z Estónska, Maďarska, Srbska a Rumunska. Počas pobytu sme mali rôzne workshopy a aktivity zamerané na prekonávanie bariér a prácu v medzinárodnom kolektíve. Spoznali sme kultúru a tradície iných krajín, zdokonalili sa v anglickom jazyku. Užili sme si množstvo zábavy a neopakovateľných zážitkov.

28. 2. 2019

Z činnosti PK OBN

Uplynulé obdobie bolo pre PK OBN veľmi plodné.

14. decembra 2018 sme sa spolu so siedmimi študentmi štvrtého ročníka vybrali do Štrasburgu. Mali sme možnosť zúčastniť sa Euroscola Day. Študenti si na vlastnej koži vyskúšali prácu europoslancov a spolu so svojimi kolegami z celej Európy sa aktívne pokúšali diskutovať, hľadať návrhy riešení a názorové kompromisy, hlasovať a prijímať zákony a rezolúcie. Neobyčajná skúsenosť bola aj príjemným predvianočným výletom. Okrem Štrasburgu sme navštívili aj vianočné trhy v Norimbergu a naladili sa tak na záver roka.

Január sme obohatili o tri akcie. 22.januára 2019 sa dve tretiacke triedy stretli so zaujímavými hosťami. Trieda 3.B mala na programe workshop zameraný na odbúravanie predsudkov a internáboženský dialóg. Cieľom stretnutia, ktoré nieslo názov Stretnú sa kresťan, moslim a žid… bolo stretnutie ľudí rôzneho náboženského vyznania a hľadanie prienikov v ich hodnotovej orientácii.

Trieda 3.F sa zúčastnila besedy na tému Slovensko, Afrika a migrácia. Diskutovali o skutočných podmienkach a možnostiach afrického študenta na Slovensku.

Študenti štvrtého ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný či dejepisný seminár, sa stretli s významným slovenským politológom Grigorijom Mesežnikovom. Téma bola rámcovaná ako Občianska spoločnosť a demokracia na Slovensku. V diskusii sa však diskutujúci dotkli aj iných aktuálne zaujímavých a pre mladých ľudí dôležitých tém.

7. februára 2019 naša škola po prvýkrát hostila krajské kolo olympiády ľudských práv. Bolo pre nás potešením privítať víťazov školských kôl z celého kraja. Rovnako sme verili v úspech nášho reprezentanta Tomáša Štrbu (VIII.) pod vedením p. profesorky K. Rajcigelovej. Celý deň sa niesol v duchu príjemnej atmosféry a veríme, že aj to prispelo k výborným výkonom súťažiacich študentov. O to viac nás teší, že Tomáš obsadil prvé miesto a čaká ho účasť na celoslovenskom kole. Veríme, že svoju neobyčajnú angažovanosť a vedomosti zúročí aj tam.

Mgr. Zuzana Laluhová, PhD.

28. 2. 2019

Noc v škole – Večer s Fantómom opery

V rámci osláv storočnice školy prebehla v piatok 22. februára 2019 Noc v škole, kde návštevníci mohli zažiť to najlepšie, čo škola ponúka v súčasnosti. Predmetová komisia dejepisu si pripravila ústredné podujatie Večer s Fantómom opery, konané v telocvični, ktoré reflektovalo 100 rokov existencie gymnázia, 100 rokov Československej republiky a 100 rokov od deja muzikálu Fantóm opery od Andrewa Lloyda Webera.

V duchu Fantóma sa niesol celý večer, rozdelený na tri časti: Opera (hudobné, tanečné a herecké čísla doprevádzané sprievodným slovom moderátorov), Paríž (prednáška o životnom štýle v Paríži na začiatku 20. storočia) a Rok 1919 (vedomostný kvíz a prehliadka dobových odevných doplnkov). Podujatie zastrešili žiaci a učitelia našej školy, hostia z Gymnázia Grösslingová z Bratislavy a iní hostia. Nechýbalo občerstvenie, odmeny víťazom a ukážky dobovej hudby, v technickom prevedení ozvučenia a osvetlenia spoločnosti JG music, s. r. o. Všetkým zúčastneným i sponzorom srdečne ďakujeme za pomoc, priazeň a vytvorenie neopakovateľnej atmosféry!

PhDr. Monika Siváková, koordinátorka podujatia

20. 2. 2019

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

V stredu, 13. februára 2019 sa konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku v Trenčíne. Našu školu reprezentovali traja žiaci a umiestnili sa nasledovne:

 • v kategórii 2A zvíťazil Patrik Stano z 2.A a postupuje do celoštátneho kola;
 • v kategórii 2C1 obsadila 3. miesto Eva Némethová z VIII;
 • v kategórii 2C2 sa Dagmar Budd z VIII umiestnila na 5. mieste.

Všetkým súťažiacim gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. Patrikovi želáme veľa úspechov v celoštátnom kole.

20. 2. 2019

Senior roka 2018 a odovzdanie ceny Mariána Ondáša „Anjel pomoci“ našim študentom

Trinásty ročník bol podľa organizátorov výnimočný a niesol sa v znamení výborného redaktora RTVS Mariána Ondáša, ktorý bol súčasťou rozhlasového éteru viac ako 40 rokov a zaslúžil sa o založenie ankety Senior roka. Venovaná mu bola mimoriadna cena Senior roka In memoriam.

Marián Ondáš vždy túžil po tom, aby anketa nebola len o senioroch, ale aj mladých, ktorí pomáhajú starším občanom. Po jeho smrti sa organizátori rozhodli udeliť ceny, ktoré sú pomenované práve po ňom. Cenu „Anjel pomoci“ získali Eva Némethová, Vít Zajac a kolektív našich študentov zo 4.B, 4.E a oktávy, ktorí prišli s veľmi zaujímavým a inšpiratívnym nápadom a počas svojho voľného času navštevujú seniorov v Domovoch dôchodcov v Prievidzi.

Mgr. Ľudmila Zaujecová

18. 2. 2019

Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku

14. februára 2019 sa konalo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci a dosiahli v ňom vynikajúce výsledky.

Mladší žiaci súťažili v kategóriách 1A, 1B a 1C v ZŠ Braneckého v Trenčianskej Teplej. Naša žiačka Andrea Klára Nosianová zo sekundy sa umiestnila na 3. mieste.

Súťažiaci v kategóriách 2A, 2B, 2C a 2D sa stretli v našej škole. V kategórii 2A sa Lea Krajči z II. C umiestnila na 2. mieste a Martin Gros z Va obsadil 4. miesto. Andreas Lukas zo IV. D triedy zvíťazil v silnej konkurencii v kategórii 2B.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa chuti do ďalšieho štúdia.

PK NEJ

18. 2. 2019

Krajské kolo súťaže Olympiáda v španielskom jazyku

11. februára 2019 sa v Novom Meste nad Váhom konalo krajské kolo súťaže Olympiáda v španielskom jazyku.

Umiestnenie:
Kategória A: 1. miesto – Miriam Mihalovičová, 2.C
Kategória B: 1. miesto – Patrícia Midlíková, 3.F
Kategória B: 3. miesto - Sofia Mária Štetiarová, 3.C
Kategória C: 3. miesto – Katarína Kotríková, 4.C

Víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoslovenskom kole!

Mgr. Daria Balážová

18. 2. 2019

LYŽIARSKY A SNOWBOARDOVÝ KURZ 2019

Pondelok 4. 2. 2019 nebol obyčajný deň. Ustráchaní, ale aj plní nadšenia sme nasadli do autobusu, ktorého konečnou zastávkou bol kemping Gäceľ v Dolnom Kubíne. Ubytovací areál uprostred krásnej oravskej prírody sa na týždeň stal naším druhým domovom. Nad žiakmi z tried I.D, I.E, I.F a sekundy držali ochrannú ruku P. Bohušová, E. Porubcová, M. Barta, R. Steinhübl a M. Petrovský. Čakal nás týždeň plný zážitkov, nových priateľstiev a samozrejme aj túžba naučiť sa lyžovať či snowboardovať. Pre niektorých to bol naozaj veľmi zvláštny pocit, pretože na lyžiach stáli prvýkrát! Neoľutovali. Práve naopak! Vďaka profesionálnym inštruktorom si žiaci osvojili správnu techniku a ich vzťah k týmto zimným športom sa ešte viac upevnil. Lyžiarske stredisko Kubínska hoľa ponúka 9 tratí s obťažnosťou ľahká, stredná a ťažká a je ideálnym miestom pre začiatočníkov, ale aj pokročilých.

V stredu sme si vypočuli prednášku príslušníka Horskej služby, ktorý žiakom priblížil systém fungovania Horskej záchrannej služby v spolupráci s inými záchrannými zložkami. Najviac nás však zaujali informácie týkajúce sa lavínového nebezpečenstva a následne poskytnutie prvej pomoci v prípade pádu lavíny. Veľmi užitočné boli rady, ktoré sa nazývajú Biely kódex. Sú to pravidlá správania sa na lyžiarskej trati, ktoré by mal dodržiavať každý návštevník, aby neohrozil svoje zdravie, ale ani zdravie a bezpečnosť iných.

Týždeň ubehol ako voda a bol veľmi príjemný, no náročný súčasne. Veríme však, že v každom z nás zanechal stopu spomienok a túžby vrátiť sa zas. Či už v zime, alebo v lete, pretože tento krásny kraj je plný možností v každom ročnom období.

Mgr. Petra Bohušová

foto

14. 2. 2019

ŠKOLSKÝ ČASOPIS

Milí študenti, chcete sa stretnúť so Sajfom, Šokom alebo Michalom Hudákom, jazdiť zdarma na Zelenom bicykli alebo mať zľavy do obchodov s oblečením a voľné vstupy na niektoré prievidzské podujatia a diskotéky? Teraz je ten správny čas.

Náš bývalý študent, profesionálny novinár denníka SME a moderátor Rádia Beta Mário Šmýkal u nás zakladá školský časopis, ktorý bude od septembra vychádzať pod jeho vedením. Ak radi píšete alebo sa s niekym radi rozprávate, máte vzácnu príležitosť stať sa súčasťou profesionálne vedenej redakcie, v ktorej vás Mário naučí písať články, robiť rozhovory aj vyhľadávať si originálne témy.

Náš bývalý študent v Prievidzi už tretí rok moderuje vlastnú talkshow Také zo života, do ktorej si pravidelne pozýva rôznych špeciálnych hostí a ak sa stanete súčasťou nášho školského časopisu, budete sa s nimi môcť stretnúť a robiť rozhovory aj vy. Okrem toho pre vás pripravuje viaceré benefity a dokáže vám sprostredkovať aj kontakty na tých najznámejších slovenských hercov, spevákov či politikov.

Myslíme si, že takáto skvelá príležitosť sa už nemusí opakovať a je naozaj vzácne zažiť vďaka práci na školskom časopise viaceré hodnotné stretnutia, vypestovať si prísnejšiu sebadisciplínu a možno si aj správne nasmerovať svoj život.

Mário začína pracovať na zakladaní redakcie už teraz, preto sa mu v prípade záujmu ozvite na e-mail mariosmykal@gmail.com, aby sa s vami mohol stretnúť a povedať o svojich plánoch viac. Budeme sa tešiť, ak sa stanete súčasťou kvalitného a dlhotrvajúceho školského časopisu aj vy. Naše storočné gymnázium si ho určite zaslúži.

Eleonóra Porubcová, riaditeľka školy

7. 2. 2019

Zmena ohľadom sociálnych štipendií

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

7. 2. 2019

Školské kolo Biologickej olympiády a SOČ

Dňa 4. februára 2019 sa konalo školské kolo Biologickej olympiády v kategórii B – projektová časť a školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti v súťažnom odbore 04 Biológia a 06 Zdravotníctvo a farmakológia. Súťaže sa zúčastnili:

Biologická olympiáda
Alena Štorcelová (II.C) s prácou „Diverzita a etológia divej zveri“ – 1. miesto a postup do krajského kola.

SOČ
Nicol Bystráková (II.C) v odbore 06 s prácou „Celiakia“ – 1. miesto a postup do obvodného kola
Vanda Šimková (IV.D) v odbore 06 s prácou „Sila enzýmov“ – 2. miesto a postup do obvodného kola
Zuzana Minichová (sexta) v odbore 04 s prácou „Včely a včelie produkty“ – 1. miesto a postup do obvodného kola.

PK biológie

30. 1. 2019

Ples gymnázia – hudobný úvod

Talentovaní členovia Speváckeho zboru Vavrinec, ako i pozvaní hostia z hudobného odvetvia a ďalší šikovní žiaci našej školy vytvorili zoskupenie, ktoré tvorilo kultúrno-hudobný úvod k Plesu gymnázia venovanému 100-ročnici existencie našej školy, ktorý sa konal v KaSS v Prievidzi dňa 26. januára 2019. Zoskupenie nazvané Dunaj Band predviedlo výber z muzikálnej tvorby 20. rokov 20. storočia, jednu českú a jednu slovenskú pôvodnú pieseň.

Išlo o tieto skladby a interpretov:

 1. Jiří Traxler (slová i hudba): Teď raději mlč (Slowfox).
  Eleonóra Kovalíková – spev, Monika Siváková – klavír, Michal Líška – gitara, Dan Páleník – basgitara, Andrej Lackovič – saxofón, Andrej Fábera – cajon, Anita Gardlíková – trúbka
 2. P. Braxatoris (slová), Gejza Dusík (hudba): Večer pri Dunaji (Slowfox).
  Emília Bartová – spev, Monika Siváková – klavír, Michal Líška – gitara, Dan Páleník – basgitara, Andrej Lackovič – saxofón, Andrej Fábera – cajon, Anita Gardlíková – trúbka
 3. Vystúpenie doplnila i známa pieseň:
  Zdeněk Rytíř (slová), Jiří Zmožek (hudba): Zvonky štěstí (Karel Gott a Darina Rolincová).
  Jej interpretmi boli: Zuzana Laluhová, Maxim Petrovský – spev.

Ďakujeme prítomným za priazeň, ponúknuť krásy hudby bolo pre nás radosťou!

PhDr. Monika Siváková

30. 1. 2019

OHROMUJÚCI ÚSPECH NAŠICH ŽIAKOV NA MEDZINÁRODNEJ OLYMPIÁDE MLADÝCH VEDCOV V AFRIKE

Koniec minulého roka bol pre našich žiakov a našu školu mimoriadne úspešní. Adam Benjamin Plšek (kvarta) a Ján Plachý (1.A) nás reprezentovali na Medzinárodnej olympiáde mladých vedcov v africkej Botswane. Všetko sa začalo ešte v júni minulého roka, keď sa obaja zúčastnili 1. výberového sústredenia IJSO v Bratislave a spolu s ďalšími ôsmimi žiakmi dostali pozvánku na 2. výberové sústredenie. Každý z riešiteľov pracoval na sebe aj počas prázdnin. Žiaci týždenne dostávali domáce úlohy, ktoré im pomáhali lepšie sa pripraviť. Adrenalín stúpal a každý riešiteľ čakal na konečný verdikt druhého výberového sústredenia, ktoré sa konalo v Bratislave 3. - 5.9.2018. Úlohy boli však ešte o niečo ťažšie, ako tie, ktoré riešili predtým. Každý z nich vedel, že len tí najlepší budú mať možnosť ísť do ďalekej Botswany, ktorá je známa divokou safari, či náleziskami diamantov. Našim chlapcom sa podarilo prebojovať medzi najlepších 6 a sen o Botswane sa stal skutočnosťou.

V botswanskom hlavnom meste Gaborone si na Medzinárodnej olympiáde mladých vedcov 2.-11.12.2018 zmerali sily s vyše 200 účastníkmi zo 42 krajín sveta. Slovensko reprezentovala delegácia v zložení troch lídrov: Dušan Kavický (vedúci delegácie), Katarína Kmeťová a Zuzana Magyarová a šiestich súťažiacich: Hugo Bartha, Adam Benjamin Plšek, Ján Plachý (všetci traja bronzová medaila), Marek Zumrík, Adela Čermáková a Klára Ištoková. Okrem medailí si naši žiaci z Afriky priniesli aj veľa zážitkov z návštevy 2 prírodných rezervácií v africkom safari: rezerváciu Moklodi a Jwana Game Park.

Obom srdečne gratulujeme a želáme veľa odvahy, vytrvalosti a nadšenia pre vedu a, samozrejme, veľa ďalších úspechov.

PhDr. Ľudmila Kupková

https://vat.pravda.sk/clovek/clanok/495501-mladi-slovenski-vedci-zozali-uspech-v-botswane/
http://www.ijso.sk/downloads/2018/CK2_výsledková%20listina.pdf
https://www.webnoviny.sk/mladi-slovenski-vedci-mozu-konkurovat-svetovej-spicke-v-botswane-zaznamenali-vyznamny-uspech/

29. 1. 2019

Na vlastné oči

V rámci osláv stého výročia štátneho gymnázia sa 17. januára 2019 konala vernisáž výstavy historických fotografií a artefaktov z dejín školy nazvaná Na vlastné oči.

Výstavu sme pripravili v spolupráci s Hornonitrianskym múzeom a Štátnym okresným archívom v Prievidzi. Na jej slávnostnom otvorení sa stretli dnešní gymnazisti, súčasní i bývalí profesori.

Výstavu si môžete pozrieť na pôde múzea do 3. marca 2019.

Mgr. Zuzana Orságová

29. 1. 2019

Spolupráca našich žiakov s OZ Fórum pre pomoc starším

Študenti našej školy prišli s veľmi zaujímavým a inšpiratívnym nápadom. Nadviazali spoluprácu s OZ Fórum pre pomoc starším a Domovom dôchodcov v Prievidzi. Budúci maturanti začali navštevovať seniorov v zariadeniach Domova dôchodcov na Ulici Rázusa a Okáľa. Jednou z myšlienok je spolupráca a výmena skúseností, spomienok, ale aj úsmevov medzi dvoma generáciami. S veľkým odhodlaním sa do tohto projektu pustila Evka Némethová z triedy oktáva, ktorá pritiahla svojich spolužiakov Víta Zajaca, Ivanku Mokrú, Rebeku Kubovičovú, Jakuba Daumera, Samuela Bezáka, Dianu Považanavú. Oslovili aj ďalších spolužiakov, napr. Vanessu Valterovú, Emmu Toračovú, Bianku Árvovú, Kristiána Vlačuhu, Adriána Kočiša, Braňa Hromadu, Mareka Blaháča, Líviu Rumpliovú, Andriána Kršku, Jessicu Réveszovú a mnoho ďalších.

Ľudmila Zaujecová

29. 1. 2019

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Vo štvrtok dňa 17. januára 2019 sa konalo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. V našej škole súťažili žiaci v kategóriách 2A, 2B a 2D, žiaci základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií (kategórie 1A, 1B) v CVČ Spektrum v Prievidzi.

Andrea Klára Nosianová zo sekundy sa v kategórii 1A umiestnila na 2. mieste.

V kategórii 2A obsadila Lea Krajči 1. miesto a Martin Gros z triedy Va skončil na 2. mieste.

Andreas Lukas zo IV. D zvíťazil v kategórii 2B.

Žiakom srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa bude konať 14. februára 2019.

PK NEJ

29. 1. 2019

Zlatý Amos

Ceny v súťaži:
Zlatý Amos - 3500 eur:
Amos sympaťák - 1000 eur:
Zlatá škola - 1000 eur:
Cena Jána Gašperana - detská porota - 1000 eur:
žiaci - 200 eur:
Učiteľ bez predsudkov - 1000 eur:
Naj učiteľ národnostných menšín - 1000 eur.

Finále moderuje Adela Vinczeová, tvár ankety je Igor Timko.

zlatý amos, amos sympaťák, zlatá škola: https://amos2017.webnode.sk/
pedagóg, na ktorého sa oplatí spomínať: https://amos2017.webnode.sk/pedagog/
učiteľ bez predsudkov: https://amos2017.webnode.sk/ucitel-bez-predsudkov/
Naj učiteľ národnostných menšín: https://amos2017.webnode.sk/naj-ucitel-narodnostnych-mensin/
www.zlatyamos.sk
Upútavka s Igorom: https://youtu.be/rbZClfAxLyg

29. 1. 2019

OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

V stredu, dňa 16. januára 2019 sa na našej škole konal už 29. ročník Olympiády v anglickom jazyku, kde si zmeralo sily 18 študentov z deviatich škôl nášho okresu. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, naša škola mala zastúpenie v troch z nich.

V kategórii 2A zvíťazil študent našej školy Patrik Stano z 2.A; v kategórii 2B sa Adreas Lukas zo 4.D umiestnil na 3. mieste; a Dagmar Budd z VIII. zvíťazila v kategórii 2C2.

Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať v krajskom kole v Trenčíne dňa 13. februára 2019. Do krajského kola automaticky postupujú aj víťazi školského kola v kategóriách 1C a 2C1 – Lucia Baloghová z tercie a Eva Némethová z oktávy.

7. 12. 2018

Mliečny automat

V mliečnom automate na 2. poschodí si môžete kúpiť mliečka, jogurty, tvarohové krémy a acidofilné mieka priamo od slovenského výrobcu Tatranská mliekareň. Ceny sú od 0,35€ do 0,45€. Magnetický kľúč si môžete (za 4€ zálohu) vyzdvihnúť a nabíjať (5€) u ekonomickej zástupkyni riaditeľky kedykoľvek na 1. poschodí v kancelárii č. 37 pri tercii.

Soňa Tršová

30. 8. 2018

Jazyková škola

JAZYKOVÁ ŠKOLA TRENČÍN, elokované pracovisko v Prievidzi so sídlom v budove Gymnázia VBN, Matice slovenskej 16, pozýva na zápis do jazykových kurzov v školskom roku 2018/2019

Ponúkame kurzy angličtiny, nemčiny, španielčiny, ruštiny pre dospelých, študentov aj deti, prípravu a vykonanie štátnych jazykových skúšok a medzinárodných certifikátov

 • 140 hodín ročne za bezkonkurenčné ceny:
  žiaci a študenti: 1,07 EUR za hodinu
  dospelí: 1,78 EUR za hodinu
 • obsah a rozsah kurzu prispôsobíme požiadavkám poslucháčov

Vstupné testy a zápis do všetkých ročníkov pre školský rok 2018/2019 sa uskutočnia 4. septembra 2018 o 16.00 hod a 6. septembra 2018 od 16.00 hod

Informácie: Mgr. Miroslava Gajdošová
Tel.: 0907 986 075
Mail: miroslava.gajdosova@sjstrencin.sk

Tešíme sa na Vás!

28. 8. 2018

Inštruktáž k štipendiám

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza