EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


ČLENOVIA RADY ŠKOLY

za rodičov

 • Eva Dragašová
 • Jarmila Dadíková
 • Ing. Silvia Dvorská

za pedagogických zamestnancov

 • Mgr. Ľubomíra Šimurková – predseda Rady školy
 • PaedDr. Oľga Kurbelová

za nepedagogických zamestnancov

 • Ján Mališ

za zriaďovateľa

 • Mudr. Mohammed Hemza
 • Ing. Richard Takáč
 • Mudr. Peter Oulehle
 • Ing. Alena Mikulášová

za žiakov školy

 • Maroš Kliniec - predseda študentskej rady

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ | Ochrana osobných údajov

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza